Kartlegging av kalkfuruskog og kalkgranskog ved Fiskumvannet, Øvre Eiker

Kartlegging av lite påvirket kalkfuruskog og kalkgranskog, – inkludert spesielle, sesongfuktige, frodige typer.
I naturreservat foreslått til frivillig vern – Klippa ved Råenseterveien Fiskum.
Kjentmann og grunneier, Per Øystein Klunderud. Noe kronglete terreng.

Arealet er på ca. 270 dekar. Naturfaglig vurdering gjort av Tor Erik Brandrud. Se link:
klippa-ovreeiker-fv-2021-naturfaglig-rapport.pdf (statsforvalteren.no)
Marisko ble funnet her i 1994, men er ikke gjenfunnet!

Det er noe usikkert hvor lang tid kartleggingen vil vare.

Oppmøtested

Sundhaugen friområde, Sundhaugveien 168, 3322 Darbu