Buskerud Botanisk Forening

 

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Hjem Andre foreninger Floravokterne – de sjeldne og truede plantenes voktere.

Floravokterne – de sjeldne og truede plantenes voktere.

E-post Skriv ut PDF

Artsdatabanken publisterte for halvannet år siden Norsk rødliste for arter 2010. Denne reviderte rødlista inneholder vurderingen av 4599 arter, hvorav 2398 er klassifisert som truet.

 

Av disse truede artene, er 220 karplanter. De truede artene er enten i tilbakegang, de finnes kun på et lite område eller det er få individer av arten i Norge. Felles for alle sammen er at de trenger at vi tar ekstra hensyn. Men hvordan kan vi sikre at dette følges opp? Her er det floravokterne kommer på banen.

Gry Støvind Hoell, Floravokterkoordinator, Norsk Botanisk Forening. E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen


Handlingsplaner og floravoktere

Enkelte av de truede artene velges ut til nøyere oppfølging. For disse artene utarbeides det egne handlingsplaner. Handlingsplanen inneholder et faggrunnlag der alle kjente lokaliteter skal undersøkes og vurderes med tanke på skjøtselsbehov blant annet. Den første handlingsplanen som var ferdig på karplanter, var på rød skogfrue Cephalanthera rubra. Even Woldstad Hanssen i Norsk Botanisk Forening/SABIMA skrev denne planen med uvurderlig hjelp av floravoktere. Det har etter dette blitt skrevet flere handlingsplaner (selv om de ikke er formelt godkjent enda) der floravokternes observasjoner, opptellinger og vurderinger har vært en viktig del av selve planen og arbeidet med kartlegging og overvåking i handlingsplanperioden. Det har blant annet vært floravoktere involvert i arbeidet med myrflangre Epipactis palustris, svartkurle Nigritella (Gymnadenia) nigra og hvitmure Drymocallis rupestris. Enkelte av floravokterne har systematisk fulgt opp sine lokaliteter helt siden floravokterprosjektet startet opp i 2003, mens andre har kommet til under arbeidet med handlingsplanene og ønsker å være med videre.

Ertevikke_Ryken     Roger_Halvorsen_beundrer_ertevikke_i_Ryken    

Floravoktere for arter uten handlingsplaner

Men det er ikke bare i forbindelse med handlingsplaner det er viktig med bidrag fra floravoktere. Det er minst like viktig at det er noen som følger opp de truede artene som ikke har noen handlingsplan! Disse artene vil kanskje aldri prioriteres med midler til kartlegging. Det betyr at dersom ingen registrerer funnene på frivillig basis, kan vi risikere at lokaliteter forsvinner uten at vi er klar over det. Det er om å gjøre å få registrert flest mulig av lokalitetene der det vokser sjeldne og truede arter slik at informasjonen er tilgjengelig for kommuner og fylkesmenn og alle som jobber med blant annet arealendringer. Det kan være avgjørende i bygging av kjøpesenter eller veier, og det kan være avgjørende for om et område vurderes som så verdifullt at det bør være et verneområde. Det er selvsagt ingen garanti for at det tas hensyn til en lokalitet uansett, men dess flere som er klar over lokaliteten og dess lettere tilgjengelig informasjonen er, dess større er sjansen det for at utbygger er klar over det og enten legger om planene selv, eller at botanisk forening, kommune, fylkesmann eller andre kan komme med innspill som kan endre planen.

Hva gjør en art rødlistet?

Norsk rødliste for arter er i hovedsak en prognose for arters risiko for å dø ut i Norge. Vurderingene som er gjort i forbindelse med rødlista baseres på det man kjenner til av informasjon. Gamle herbariebelegg, notater fra botanikere, registreringer i forbindelse med kartlegginger og ikke minst registreringer i artsobservasjoner er viktig dokumentasjon. Alt dette gir en pekepinn på om arten har minket i utbredelse. For eksempel kan det være et gammelt småbruk der det tidligere har vært tatt belegg av solblom Arnica montana, og der finneren har skrevet en kommentar om en opptelling av over 200 rosetter. Dersom denne lokaliteten i dag kun har et par rosetter igjen, vet vi at det har vært en kraftig tilbakegang. Dersom dette ser ut til å være en gjenganger på mange av de gamle lokalitetene, vil vi kunne si med ganske stor sikkerhet at denne arten er i tilbakegang. Men det betyr ikke at vi har full oversikt over lokalitetene der denne arten vokser! Vi har under arbeid med handlingsplaner fått dette bevist gang på gang! Det å være på nøyaktig rett sted til rett tid er ikke alltid like lett. Noen ganger er det behov for systematisk innsnevring og leting for å finne igjen gamle registreringer, og andre ganger finner man en plante kun med en god posjon flaks!

Roger_Halvorsen_og_Even_Woldstad_Hanssen_teller_ertevikkeskudd_i_Asker     Ertevikke_Asker

Floravokterne på artsobservasjoner

I løpet av 2012 håper vi at den nå svært forsinkede, nye versjonen av artsobservasjoner vil være i full gang. Planen er at hele floravokteriet skal få sitt eget område på artsobservasjoner. Her kan floravoktere legge inn sine registreringer og de kan søke opp andre lokaliteter i ønsket område som trenger besøk av en floravokter. Etterhvert som ny informasjon legges inn vil hver lokalitet få sin egen liste med historikk til lokaliteten. Hvem har vært der tidligere. Hvor mange planter eller skudd ble funnet de ulike årene. Når har blomstringen vært på topp. Bilder av plantene, og bilder av lokaliteten der plantene vokser. Det mest ideelle er selvsagt om samme floravokter følger opp samme lokalitet flere år på rad, men det er veldig mange lokaliteter som gjerne skulle hatt et besøk som ikke har noen floravokter, så dersom noen ønsker å farte rundt og registrere mange ulike arter og lokaliteter, så er det absolutt også rom for det! Bilder av både plantene og lokalitetene er en viktig del av registreringen. På den måten kan vi kontrollsjekke at det er riktig plante som er funnet, og nye floravoktere kan bruke bildet til hjelp for å se hva de ser etter. Samt, kanskje det viktigste, at vi kan sammenligne bilder fra de ulike årene for å vurdere om lokaliteten gror igjen eller invaderes av fremmede arter for eksempel. Dersom samme floravokter er tilbake flere år på rad, vil vedkommende kunne ha en formening om dette, men det er uansett lurt med dokumentasjon dersom det skal søkes midler til skjøtsel for eksempel. Den beste måten å komme igang på inntil videre er å registrere sine funn på artsobservasjoner. Når den nye versjonen kommer, vil vi legge alle registreringer med rødlistekategori CR, EN og VU inn i floravokteriet der.

Vil du være floravokter?

Kanskje har du allerede et favorittsted med en sjelden eller truet plante som du besøker hvert år i blomstringen? Eller kanskje har du lyst til å bidra, men ikke har noen lokalitet å følge opp? Hvis du har lyst til å bli floravokter, så ta kontakt med undertegnede! Alle som melder sin interesse vil få invitasjon til å delta på et dagskurs for floravoktere når den nye versjonen av artsobservasjoner er oppe og går. Bli med på å bevare floraen vår!

Buskerud er det mest aktive fylket når det gjelder floravoktere! Pr. i dag voktes lokaliteter med marisko, bittergrønn, smalsøte, ertevikke og lodnefiol i tillegg til flere lokaliteter med myrflangre, rød skogfrue og knottblom.

Kilder:

Artsdatabanken:  http://www.artsdatabanken.no/Article.aspx?m=273&amid=8288

Direktoratet for naturforvaltning: http://www.dirnat.no/naturmangfold/trua_arter/handlingsplaner

Norsk botanisk forening: http://www.botaniskforening.no/index.php/component/content/article/38-fp-rokstories/69-floravokterne.html

 

Sist oppdatert mandag 18. juni 2012 20:59