Buskerud Botanisk Forening

 

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Hjem Eldre referater, tidligere enn 2013 Orkidemøte i Drammen 22. mars 2010

Orkidemøte i Drammen 22. mars 2010

E-post Skriv ut PDF

FlueblomstBBF1

Program for møtet var følgende:

1. Status for våre orkideer i Buskerud.

Foredrag av Even Woldstad Hansen, Samarbeidsrådet for biologisk mangfold.

Even Woldstad Hansen fortalte om våre orkidetyper og sa litt om mangfoldet og hvilke som er mest utsatt 

Marisko.BBF1

2. Forvaltningsplaner for kalkfuruskog, viktige voksesteder for orkideer.

Foredrag av Rune Noreide, rådgiver, miljøvern hos Fylkesmannen i Buskerud, som orienterte om flere ting, blant annet hensikten med en forvaltningsplan, som er å få et praktisk hjelpemiddel for å opprettholde og fremme verneformålet. videre skal det sikre enhetlig forvaltning av verneområdet ved konkrete retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel og tilrettelegging. Planen skal avklare og ta stilling til hvordan verne-og brukerinteressene skal håndteres.

Videre er det spesielle problemstillinger som igjengroing og skjøtselsbehov: Kan det løses med plukkhogst, tynning, einerydding, beite, skjøtsel av gamle hogstfelt.

Ferdsel i området og behov for kanalisering. Kan det åpnes for økt bruk? Skilting/merking. Det er brukerinteresser som landbruk og jakt/fiske og kulturminner og historisk bruk av området,

Det ble fokus på kalkskog og kalkfuruskog siden det arbeides med verneplaner for disse nå.

Det ble nevnt klassifisering av kalkfuruskoger i følgende grupperinger:

Tørre kalkfuruskoger på berg og steingrunn, furuskog på kalkrik sand og grusmark, kalkfuruskog på frisk moldrikjord og  kalkfuruskog på fuktig og bløt mark

 Rd_skogfrue.BBF1

3. Orkidebilder.

Even viser Finn Michelsens fantastiske orkidebilder.

 40 interesserte personer var tilstede. I pausen var det salg av kaffe og hjemmebakte kaker.

 Kristin Bjartnes(referent)

Sist oppdatert søndag 04. mars 2012 13:10